دوره آموزشی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2017

شرکت موننکو

زمان : خرداد، تیر و مرداد 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 26