دوره مدیریت پروژه استاندارد PRINCE2 سطح Practitioner

زمان: آبان 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 25