دوره مدیریت هزینه پروژه بر اساس استاندارد EVPM

شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین – مپنا

زمان : بهمن 98

مدرس: آقای مهندس روزبه کتب زاده

تعداد نفرات : 15