دوره مدیریت حرفه‌ای زمانبندی پروژه‌ها PMI-SP

زمان : فروردین 98

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 16