دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE2 Foundation

زمان : بهمن و اسفند 98

مدرس: آقای مهندس روزبه کتب زاده

تعداد نفرات : 36