دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2017

زمان : مهر و آبان 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 42