دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2017

زمان : دی و بهمن 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 44