دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2017

دیجی کالا

زمان : دی 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 25