دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2017شرکت موننکو

زمان : خرداد و تیر 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 41