دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2017

زمان : آذر و دی 1397

مدرس: آقای مهندس روزبه کتب زاده

تعداد نفرات : 32 نفر