دوره تحلیل کسب و کار حرفه‌ای PMI-PBA

زمان : شهریور 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 28