دوره آموزشی تحلیل حرفه‌ای کسب و کار PMI-PBA

زمان : آذر 98

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 28