دوره جامع آموزشی اجایل، اسکرام و SAFe

شرکت ایرانسل

زمان : مهر و آبان 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 17