دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

شرکت ساخت سپاهان

زمان : مهر 95

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 36