دوره آموزشی دوم برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

شرکت برق و انرژی صبا

زمان : مهر 97

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 20