دوره آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای PMPشرکت موننکو

زمان : تیر 97

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 45