دوره آمادگی آزمون و تحلیل حرفه‌ای کسب و کار PBA

زمان : دی 97

مدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زاده

تعداد نفرات : 35