دوره آمادگی آزمون تحلیل حرفه‌ای کسب و کار (PMI-PBA)

زمان : تیر و مرداد 98

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 43