دوره آموزشی آشنایی با اجایل

شرکت همکاران سیستم

زمان : دی 98

مدرس: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 35