دوره آموزشی آشنایی با اجایل

شرکت همراه اول

زمان : دی 98

مدرس: آقای مهندس روزبه کتب زاده

تعداد نفرات : 20