دوره آموزشی آشنایی با اجایل و اسکرام

زمان : تیر 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 16