دوره آموزشی آشنایی با اجایل و اسکرام

زمان : بهمن 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 25

دوره آموزشی دوم برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

شرکت موننکو

زمان : فروردین 95

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 27