دوره آموزشی آشنایی با اجایل و اسکرام

زمان : خرداد 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 12