IPMA
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت سی و یکم-مدرک IPMA)

/
در #قسمت_سی بررسی IPMA را تقریبا به پایان بردیم. چند نکته باقی موند و…
IPMA
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت سی -مدرک IPMA)

/
در #قسمت_بیست_نهم بررسی IPMA رو شروع کردیم و گفتیم چهار سطج …
IPMA
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و نهم-مدرک IPMA)

/
در #قسمت_بیست_هشتم بررسی مدارک مربوط به PRNCE2 را پایان بردیم و ک…
PRINCE
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و هشتم-مدرک PRINCE2)

/
در ادامه #قسمت_بیست_هفتم و پس از بررسی انواع مدارک PRNCE2، بررسی ای…
PRINCE
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و هفتم-مدرک PRINCE2)

/
در #قسمت_بیست_ششم بررسی مدرک PRINCE2 رو شروع کردیم و در ادامه س…
PRINCE
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و ششم - مدرک PRINCE2)

/
در #قسمت_بیست_پنجم عنوان شد که به جز مدارک PMI مدارک معتبر مدیر…
PMP
, ,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و پنجم-مدرک PMP)

/
خب همانطور که گفتیم مطرح ترین و معروف ترین مدرک مدیریت پروژه PMP هس…
PDU
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و چهارم-PDU)

/
در ادامه #قسمت_بیست_سوم و بررسی REP می پردازیم به بررسی PDU و یه…
رستاک
,

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟ (قسمت بیست و سوم-موسسات REP)

/
در #قسمت_بیست_دوم و پستهای قبل از آن بررسی مدارک PMI با مطالب ا…