نام استاد:

نادر خرمی راد

سوابق حرفه ای:

مولف، مشاور و مدرس مدیریت پروژه دارای گواهی‌های:

PMP (Project Management Professional)
PRINCE2 Practitioner MoP Practitioner (management of portfolios)
P3O Foundation (Portfolio, Program, and Project Offices)
MSP Foundation (Managing Successful Programs)
MoV Foundation (Management of Value)
M_o_R Foundation (Management of Risk)
AgilePM Practitioner (Agile Project Management)
CSM (Certified ScrumMaster)
PSM I (Professional Scrum Master level 1)
PSPO I (Professional Scrum Product Owner level 1)
EXIN Agile Scrum Foundation ITIL Foundation (IT Infrastructure Library) APMG
Certified PRINCE2 Trainer EXIN
Certified PRINCE2 Trainer EXIN
Certified MoP Trainer EXIN Certified Agile Scrum Trainer

سوابق کاری:

تالیف یا ترجمه نزدیک به ۵۰ عنوان کتاب (فارسی و انگلیسی)
با 17 سال سابقه تدریس و مشاوره در ایران، بلژیک، فرانسه و هلند

نادر خرمی راد