دوره آموزشی مدیریت مالی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی

/
نام دوره : دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی  ش…
فیلم کوتاه حضور رستاک در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

رستاک در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

/
فیلم کوتاه حضور رستاک در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پر…
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

حضور مؤثر شرکت رستاک در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

/
شرکت راهبران سیستم رستاک همچون سالهای گذشته در شانزدهمین کنفرانس بین …