دوره آموزشی مدیریت پروژه PRINCE2 Foundation2017

زمان : شهریور 96

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 22