دوره آموزشی مدیریت پروژه PMBOK

زمان : اردیبهشت و خرداد 96

مکان : هتل مارلیک

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 35