کارگاه آموزشی هفت عادت مردمان موثر

شرکت مپنا

زمان : مهر 97

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 12