کارگاه مدیریت پروژه PMigloo

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

زمان : مرداد 96

مدرس: علی واحدی، روزبه کتب زاده

تعداد نفرات : 48