همایش فصلی مدیریت پورتفولیو پروژه ها

با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران

زمان :11 آذر 96

مدرس: آقای مهندس علی واحدی