دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

موسسه افق انرژی پایدار

زمان : اردیبهشت 96

مدرس: آقایان واحدی و کتب زاده

مدت دوره : 12 روز