دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ویرایش 6

زمان : مرداد 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 37