دوره آموزشی مدیریت ادعا

شرکت مپنا

زمان : اردیبهشت 97

مدرس: آقای مهندس مزدک عبایی